Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΣτΕ : Ο Παπανδρέου φταίει για τη λήψη σκληρών κι εξοντοτικών μέτρων ... !!! 

Πολλοί δεν κατανόησαν σε βάθος την εισήγηση που έκαναν οι δύο εισηγήτριες του ΣτΕ και βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. Όμως αν μελετήσουμε σε βάθος την εισήγηση, διαπιστώνουμε τρεις βασικές κρίσεις. Δύο ορθές και μια εντελώς λανθασμένη:

Πετούν στον ...αέρα χιλιάδες ευρώ για τις βόλτες τους Πάγκαλος και Δρούτσας - Προκαλεί

Πήγε αεροπορικώς από Ελευσίνα - Σπάτα ο Δρούτσας

Θόδωρος Πάγκαλος, Δημήτρης Δρούτσας
                                   Θόδωρος Πάγκαλος, Δημήτρης Δρούτσας

Την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται σκληρά από τα οικονομικά μέτρα, εντός της κυβέρνησης φαίνεται να υπάρχου δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενδεικτικές είναι οι αποκαλύψεις που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» για τις πολυδάπανες εναέριες βόλτες του Θόδωρου Πάγκαλου και του Δημήτρη Δρούτσα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ:ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 Μολυσμένα με βαρέα μέταλλα σε ποσοστό που αγγίζει το 1000% είναι πατάτες,
κρεμμύδια και καρότα από τη Θήβα και τα Οινόφυτα, όπως έδειξε έρευνα-σοκ
του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων του
Πανεπιστημίου της Αθήνας


Του Κασσιανού Τζέλη
Πατάτες, κρεμμύδια και καρότα επιμολυσμένα με μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων
βαρέων μετάλλων που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν και το 1.000% πάνω
από τα λογικά όρια, φτάνουν καθημερινά στα τραπέζια των ελληνικών
νοικοκυριών αποτελώντας βασικές τροφές ενηλίκων και παιδιών!
Βασικά τρόφιμα, συστατικά στοιχεία της ελληνικής διατροφής που παράγονται
κατά πλειοψηφία στον κάμπο της Θήβας και των Οινοφύτων, (η περιοχή παράγει
τη συντριπτική πλειοψηφία κρεμμυδιού και καρότου αλλά και ένα μεγάλο μέρος
της πατάτας που διακινείται στην ελληνική αγορά) σε χώμα, δηλαδή,
επιβαρημένο από τη βιομηχανική ρύπανση των μονάδων που ευθύνονται για την
τραγωδία του Ασωπού και τις αποδεδειγμένες πλέον καρκινογενέσεις στην
περιοχή.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

«Aπόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου Έθνους των Eλλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Eυρώπης και θεαταί των καλών, τα οποία ούτοι υπό την αδιάρρηκτον των νόμων αιγίδα απολαμβάνουσιν, ήτο αδύνατον πλέον να υποφέρωμεν μέχρις αναλγησίας και ευηθείας την σκληράν του Oθωμανικού Kράτους μάστιγα, ήτις ήδη τέσσαρας περιπου αιώνας επάταξε τας κεφαλάς ημών και αντί του λόγου την θέλησιν ως νόμον γνωρίσουσα, διώκει και διέταττε τα πάντα δεσποτικώς και αυτογνωμόνως.
Mετά μακράν δουλείαν ηναγκάσθημεν τέλος πάντων να λάβωμεν τα όπλα εις χείρας και να εκδικήσωμεν εαυτούς και την πατρίδα ημών από μίαν τοιαύτην φρικτήν και ως προς την αρχήν αυτής άδικον τυραννίαν, ήτις ουδεμίαν άλλην είχεν ομοίαν, ή καν δυναμένην οπωσούν μετ αυτής να παραβληθή δυναστείαν.
O κατά των Tούρκων πόλεμος ημών, μακράν του να στηρίζεται εις αρχάς τινάς δημαγωγικάς και στασιώδεις ή ιδιωφελείς μέρους τινός του σύμπαντος Eλληνικού Έθνους σκοπούς, είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία ενώ την σήμερον όλοι οι ευνομούμενοι και γειτονικοί λαοί της Eυρώπης τα χαίρουσιν, από ημάς μόνον η σκληρά και απαραδειγμάτιστος των Oθωμανών τυραννία επροσπάθησεν με βίαν να αφαιρέσει και εντός του στήθους ημών να τα πνίξη.
Eίχομεν ημείς τάχα ολιγώτερον παρά τα λοιπά έθνη λόγον δια να στερώμεθα εκείνων των δικαίων, ή είμεθα φύσεως κατωτέρας και αχρειεστέρας και να νομιζώμεθα ανάξιοι αυτών, και καταδικασμένοι εις αιώνιον δουλείαν, να έρπωμεν ως κτήνη και αυτόματα εις την άλογον θέλησιν ενός απηνούς τυράννου, όστις ληστρικώς και άνευ τινός συνθήκης ήλθεν μακρόθεν να μας καθυποτάξει; Δίκαια, τα οποία η φύσις ενέσπειρε βαθέως εις την καρδίαν των ανθρώπων και τα οποία οι νόμοι, σύμφωνοι με την φύσιν, καθιέρωσαν, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά και χιλίων και μυρίων αιώνων τυραννία δεν δύναται να εξαλείψη. Kαι αν η βία ή η ισχύς προς τον καιρόν τα καταπλακώση, ταύτα πάλιν, απαλαίωτα και ανεξάλειπτα καθ εαυτά, η ισχύς ημπορεί ν αποκαταστήση και αναδείξη οία και πρότερον και απ αιώνων ήσαν, δίκαια τέλος πάντων τα οποία δεν επαύσαμεν με τα όπλα να υπερασπιζώμεθα εντός της Eλλάδος, όπως οι καιροί και αι περιστάσεις επέτρεπον.
Aπό τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων ορμώμενοι, και θέλοντες να εξομοιωθώμεν με τους λοιπούς συναδέλφους μας, Eυρωπαίους Xριστιανούς, εκινήσαμεν τον πόλεμον κατά των Tούρκων, μάλλον δε τους κατά μέρος πολέμους ενώσαντες, ομοθυμαδόν εκστρατεύσαμεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχωμεν τον σκοπόν μας και να διοικηθώμεν με νόμους δικαίους, ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον ημείς οι απόγονοι του περικλεούς εκείνου Έθνους των Eλλήνων υπό δουλείαν τοιαύτην, ιδία μάλλον των αλόγων ζώων, παρά των λογικών όντων. [...]
Tαύτα διακυρύττει η Eθνική Συνέλευσις προς το Πανελλήνιον, εν και μόνον προσεπιφέρουσα, ότι αυτής μεν επεραιώθη το έργον και διαλύεται σήμερον. ΄Eργον δε του Eλληνικού λαού και χρέος είναι να φανή ευπειθής και υπήκοος εις τους Nόμους και τους εκτελεστάς Yπουργούς των Nόμων. Έλληνες, είπατε προ ολίγου ότι δεν θέλετε δουλείαν και ο τύραννος χάνεται καθημέραν από το μέσον σας. Αλλά μόνη η μεταξύ σας ομόνοια και ακριβής υποταγή εις την Διοίκησιν ημπορεί να στερεώση την ανεξαρτησίαν σας. Eίθε ο κραταίος του Yψίστου βραχίων ν ανυψώσει και αρχομένους και άρχοντας, την Eλλάδα ολόκληρον, προς την πάρεδρον αυτού σοφίαν, ώστε ν αναγνωρίσωσι τα αληθή των αμοιβαία συμφέροντα. Kαι οι μεν δια της προνοίας, οι δε λαοί δια της ευπειθείας, να στερεώσωσι της κοινής ημών Πατρίδος την πολύευκτον ευτυχίαν. Eίθε, είθε.
Eν Eπιδαύρω την 15ην Iανουαρίου. A της Ανεξαρτησίας. 1822.»

Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ


Συνεχή είναι τα χτυπήματα που δέχεται ο ελληνικός λαός και μάλιστα απο όλες τις πλευρές.
Χτυπήματα απο δεξιά,αριστερά και απο το κεντρο.
Η απουσία ηγετών και η παρουσία μετριοτήτων-διαχειριστών ανίκανων να σηκώσουν το βάρος ενός αγώνα αλλά και να υποστηρίξουν τον καταπιεζόμενο λαό εκτός απο την αυξανόμενη πολιτική σήψη οδηγεί και στην καταστροφή ενός έθνους χιλιετιών.

ΑΥΤΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

Αυτή είναι η πολιτική πρακτική που ακολουθούσαν όλοι οι πολιτικοί που σήμερα βγαίνουν εκδηλώνοντας δήθεν την αγωνία τους για το μέλλον της χώρας και προσφέρουν την άχρηστη παρουσία τους για να σώσουν αυτο που οι ίδιοι οδήγησαν στην καταστροφή.
Ασέβεια προς τον πολίτη...κοροιδία....και διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.
Οι εξεταστικές που έγιναν μέχρι τώρα ήταν μόνο χάσιμο χρόνου και κυβερνητική προσπάθεια να ρίχτεί στάχτη στα μάτια των πολιτών.
Ουδείς ένοχος πέρα των Μαντέλη και Τσουκάτου που παρεμπιπτόντως είναι ακόμη ελεύθεροι.
Ουδείς ένοχος ακόμα και μετά την έγγραφη δήλωση Χριστοφοράκου πως "λάδωνε" για αρκετό χρονικό διάστημα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Απίστευτες καταγγελίες από αστυνομικούς!

Αστυνομικοί συλλαμβάνουν αλλοδαπούς στις περιοχές Άγιο Παντελεήμονα, Πλατεία Αττικής και Κυψέλη. Σε ελέγχους που τους κάνουν, βρίσκουν πάνω τους μαχαίρια με αίματα, σιδερογροθιές μέχρι και γάντζους για κρέατα και αντί να τους πάνε στο αυτόφωρο, όπως ορίζει ο νόμος, ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΕΛΥΘΕΡΟΙ!!!
Αυτόφωρο τους πάνε μόνο σε περίπτωση που βρουν όπλο πάνω τους.
Οι αστυνομικοί τραβάνε τα μαλλιά τους. Στις συζητήσεις μεταξύ τους,  λένε ότι δεν πάει άλλο…

ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ...ΖΗΤΙΑΝΟΣ!

Για πρώτη φορά ένας πρώην υπουργός βόρειας Ελλάδας των κυβερνήσεων Καραμανλή, ο κ. Νίκος Μάρτης αποκαλύπτει με έγγραφη αναφορά του στον Κώστα Χαρδαβέλλα το σκοτεινό και ελεεινό πολιτικό παρασκήνιο στη χώρα μας γύρω από τον πλούσιο ορυκτό πλούτο που διαθέτουμε. Η πρώτη φράση του εγγράφου του κ. Μάρτη δίνει ακριβώς την εικόνα και τη σημασία που είχε για τη χώρα μας το θέμα αυτό:

«Το 1981, έτος αφετηρία της εισόδου της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα ως 10ο μέλος ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γκάστον Τορν δήλωνε ότι : «Η Ελλάδα μπαίνει στην Ευρώπη με 3 πλεονεκτήματα 1) την Εμπορική Ναυτιλία, 2) τον Ορυκτό της πλούτο και 3) το επιχειρηματικό δαιμόνιο των ελλήνων».
Αυτά λέει στην πρώτη κιόλας φράση ο κ. Μάρτης και μετά προχωράει στις αποκαλύψεις: «Εάν θεμελιωνόταν το βιομηχανικό συγκρότημα της Αμφιπόλεως (του Στρυμώνα), όπως αναγγέλθηκε ως οριστική απόφαση και...

ανακοινώθηκε την 9η Νοεμβρίου 1982 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γερ. Αρσένη και την 4η Μαρτίου 1983 από τον Διοικητή της ΕΤΒΑ Κουμπή, θα είχαμε από τη δημιουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος, πλην άλλων προϊόντων, 3 τόνους χρυσού ετησίως και 150 τόνους αργυρού ετησίως.
Σήμερα θα είχαμε τουλάχιστον 60 τόνους χρυσού, 300 τόνους αργυρού και πολλούς τόνους των άλλων προϊόντων.
Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας θα ήταν διαφορετική. Η Μονάδα που ανέφερα θα αντλούσε κοιτάσματα από τη Χαλκιδική, τη Θάσο και τη Θράκη. Το ΙΓΜΕ ανακάλυψε μεικτά θειούχα στο Παγγαίο, στο Κιλκίς και στη Λακωνία. Συνεπώς θα ήταν δυνατή η ανέγερση και δεύτερου συγκροτήματος εκτός από αυτό του Στρυμώνα. Αν συνεπώς στα μεταλλεύματα που αποδεδειγμένα υπάρχουν στη χώρα και, κατά πληροφορίες, δεν υπάρχουν όλα σε άλλες χώρες της ΕΟΚ, όπως βωξίτες, λευκόλιθοι, νικέλιο, χρώμιο, προστεθούν το ουράνιο και τα μεικτά θειούχα, η Ελλάδα μόνο με τον ορυκτό πλούτο θα είναι στην πρωτοπορία των της Ευρώπης. Οι επιπτώσεις από το Μνημόνιο δεν θα ήταν οδυνηρές και το δημοσιονομικό χρέος της Ελλάδος δεν θα απασχολούσε έντονα τρίτους, αλλά και Έλληνες.
Το 1981 επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη 75 Γάλλοι δημοσιογράφοι επαρχιακών Γαλλικών εφημερίδων. Τους κατατόπισα πάνω στο χάρτη του υπουργείου Βορείου Ελλάδας για την Πολιτιστική Ιστορία της Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ορυκτό πλούτο τόσο της Βορείου Ελλάδος, όσο και ολόκληρης της Ελλάδας. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα επισημάνθηκε σε ελληνική εφημερίδα, πως οι Γαλλικές εφημερίδες είχαν γράψει ότι: ΅Η Ελλάδα θα γίνει Μεταλλουργία της Ευρώπης!»
Σε άρθρο των FINANCIAL TIMES του 1978 (Βιομηχανική Επιθεώρηση, Απρίλιος 1978, σελ. 257) αναφέρεται: «Όταν η Ελλάδα γίνει το δέκατο μέλος της ΕΟΚ, ο εκτεταμένος Ορυκτός της πλούτος θα προμηθεύσει την Κοινή Αγορά με μία μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ουσιαστικής αυτάρκειας της Κοινότητας ως προς πολλά προϊόντα».
Είναι γεγονός ότι – με εξαίρεση τα Πετρέλαια της Μεγάλης Βρετανίας και του γαιάνθρακα – η χώρα μας είναι η πλουσιότερη χώρα της ΕΟΚ σε μεταλλεύματα οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα. Ορισμένα δε από αυτά είναι και στρατηγικής σημασίας (ουράνιο, νικέλιο, Βωξίτης, χρώμιο)».

Αυτά γράφει ο πρώην υπουργός κ. Ν. Μάρτης στον Κώστα Χαρδαβέλλα. Και από Μεταλλουργία της Ευρώπης η Ελλάδα κατάντησε ο ζητιάνος της Ευρώπης.

http://epirus-ellas.blogspot.com

ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΕΝΩ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ ΠΩΛΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Προς 400 χιλιάδες λίρες-περίπου 200 χιλιάδες ευρώ- πωλείται εκκλησία στα Μουδανιά της Τουρκίας.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για την τρίτη παλαιότερη ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο και βγαίνει στο σφυρί από τον ιδιοκτήτη της, επιχειρηματία Μετέ Γιαλτσίν.
Ο πρόεδρος των Μουδανιών, Ραμίζ Μπατμάζ, ζήτησε να αγοράσει την εκκλησία, ωστόσο τα χρήματα, όπως εξήγησε, είναι πολλά και την "παζαρεύει" στα μισά. "Αν μας τη δώσουν 200 χιλιάδες λίρες, μπορούμε να την αγοράσουμε", είπε, προκειμένου "όταν την επισκευάσουμε, να την ανοίξουμε στους τουρίστες".
Πριν από 10 χρόνια, η ιστορική εκκλησία - με άγνωστη μέχρι στιγμής διαδικασία- αγοράστηκε από τον Κωνσταντινουπολίτη επιχειρηματία Μετέ Γιαλτσίν, προκειμένου να την αναστηλώσει, αλλά η Διεύθυνση Μνημείων δεν έδωσε τη σχετική άδεια και έτσι αποφάσισε να την πουλήσει.
Κάθε χρόνο - σύμφωνα με τις τοπικές αρχές- συρρέουν εκατοντάδες τουρίστες για να δουν την ερειπωμένη εκκλησία.
Ο πρόεδρος του χωριού δήλωσε στα τουρκικά μέσα ότι για τη χρηματοδότηση της αναστήλωσης απευθύνθηκαν και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά δεν έχουν πάρει θετική απάντηση.

πηγή

Ο Βασίλειος Μαρκεζίνης προβλέπει επεισόδιο στη Ροδόπη και εισβολή των Τούρκων από τον Έβρο στα Πομακοχώρια της Ροδόπης

ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
“Θα μπορούσαν οι Τούρκοι να βρουν ανοικτό το δρόμο ανατολικά του ποταμού Άρδα -δυτικά της Ορεστιάδας- και από εκεί, ακολουθώντας τη γραμμή βόρεια και μετά βορειοανατολικά να βρεθούν στα Πομακοχώρια της Ροδόπης, πίσω από τις ελληνικές γραμμές”. Το απόσπασμα αυτό δεν είναι από σενάριο πολεμικής ταινίας, αλλά από το τελευταίο βιβλίο του Βασίλειου Μαρκεζίνη “Μια νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα”. Πολλοί και επώνυμοι βρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Σερ Βασίλειου Μαρκεζίνη την περασμένη εβδομάδα στη Μεγάλη Βρετάνια, λίγοι μάλλον μπήκαν στον κόπο να το διαβάσουν.
Διαφορετικά, δεν θα είχε περάσει ασχολίαστο το κομμάτι του βιβλίου όπου ο γνωστός καθηγητής εκτιμά ότι είναι πιθανό ένα “τεχνητά δημιουργημένο επεισόδιο στις περιοχές τουρκογενών πληθυσμών της Ροδόπης”. Στη συνέχεια, αναλύοντας το σενάριο αυτό, περιγράφει, όπως προαναφέραμ, πως θα μπορούσαν οι τουρκικές δυνάμεις να κυκλώσουν τις ελληνικές, επιχειρώντας “ισχυρή επίθεση ενισχυμένης θωρακισμένης ταξιαρχίας στο ελληνικό έδαφος στο ύψος του χωριού Λάβαρα, με σκοπό να δημιουργήσουν ρήγμα για διείσδυση κατά μήκος του οδικού άξονα Λάβαρα-Πρωτοκλήσσι-Κυριάκι-Περιστεράκι”. Ο κ. Μαρκεζίνης συνεχίζει την περιγραφή της δυνητικής τουρκικής επίθεσης, κάνοντας λόγο για ταυτόχρονη ρίψη αλεξιπτωτιστών κατά τον άξονα και ”διείσδυση δεύτερης θωρακισμένης τουρκικής ταξιαρχίας βορείως του Άρδα”.
“Ο καιρός θα δείξει ποιοι έχουν δίκαιο: οι εφησυχάζοντες ή οι ανησυχούντες”, κλείνει το σύντομο αυτό απόσπασμα του βιβλίου του ο κ. Μαρκεζίνης.
zoomnewsΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το 40% των μαθητών στα σχολεία της Αθήνας είναι αλλοδαποί

Οπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, ήδη το 40% των παιδιών στα σχολεία της Αθήνας είναι αλλοδαποί.


 
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων των Διεθνών Τραπεζιτών - Παγκοσμιοποιητών προελαύνει. Χρησιμοποιεί ως κύριο όπλο της τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να υπνωτίσει τους Ελληνες ώστε να μην αντιδρούν στα σχέδιά τους.

Απο τη στιγμή που πέρασε απο την Βουλή το νομοσχέδιο για την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς το πιο ύπουλο και καταστρεπτικό για την Ελλάδα σχέδιο των Παγκοσμιοποιητών τέθηκε σε ισχύ.

Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην αντικατάσταση και στην εξαφάνιση των Ελλήνων. Τόσο βιολογικά όσο και πνευματικά.

Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΧΕΙ ΜΟΥΤΡΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΙΣΑΑΚ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ!

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της ελληνικής Κυβέρνησης θα επισκεφθεί το ερχόμενο Σάββατο στο Παραλίμνι με τη μικρή Αναστασία, κόρη του ήρωα Τάσου Ισαάκ, που δολοφονήθηκε με βάρβαρο τρόπο από τους Γκρίζους Λύκους τον Αύγουστο του 1996.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, τότε υπουργός Εξωτερικών, μετά τη δολοφονία του Τάσου, είχε βαπτίσει εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας την Αναστασία.

Ο Έλληνας αξιωματούχος, με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Κύπρο, θα μεταβεί στο Παραλίμνι για να συναντηθεί με τη βαπτιστική όλης της Ελλάδος, την Αναστασία Τάσου Ισαάκ.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος θα έλθει στην Κύπρο σήμερα το βράδυ προσκεκλημένος του ΑΚΕΛ ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που αρχίζει αύριο και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Θα εκπροσωπήσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο.

Ο κ. Πάγκαλος θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον πρόεδρο Χριστόφια και θα έχει σειρά επαφών με τους αρχηγούς των κομμάτων, θα έχει γεύμα με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Γιαννάκη Ομήρου. Το βράδυ του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον επίτιμο πρόεδρο του Σοσιαλιστικό Κόμματος ΕΔΕΚ, Βάσο Λυσσαρίδη.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΠΑ-ΣΟΚ και δέος

Με μισθούς… Βουλγαρίας και τιμές Γερμανίας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε από το 2011, τουλάχιστον όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. ΠΑ-ΣΟΚ και δέος έρχεται στα μισθολογικά εκατομμυρίων Ελλήνων με τις επιχειρησιακές συμβάσεις οι οποίες θα γίνουν σιγά – σιγά και ατομικές και θα οδηγήσουν σε πρώτη φάση στη μείωση των μισθών σχεδόν κατά το ένα τρίτο όσων ισχύουν σήμερα.
Να ήταν πολλά τα λεφτά που παίρνουν σήμερα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στο εμπόριο, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία κ.λπ. να το καταλάβουμε. Να κοπούν οι μισθοί των golden boys στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν ετήσιες αποδοχές από 100.000 ευρώ και πάνω να το δεχθούμε και να πούμε και μπράβο. Σκεφτείτε ότι στο Mega ο Γ. Πρετεντέρης μόνο που δεν έβαλε τα… κλάματα για το τι περιμένει τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, βάζοντας προφανώς και τον εαυτό του στα θύματα της κυβέρνησης.

Δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ...

 


Οσο μερικοί ασχολούνται με την μπάλα...
Οσο μερικοί ασχολούνται με την πάρτη τους...
Οσο μερικοί ασχολούνται με την μάσα τους...
Οσο μερικοί ασχολούνται με τα κεκτημένα τους...
Οσο μερικοί αδιαφορούν...
Οσο μερικοί ασχολούνται ακόμα με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ...
Οσο μερικοί είναι κολημένοι...
Δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ σε ένα παιχνίδι που χρειάζονται όλοι. Είμαστε απλώς χαμένοι...Αναζητούν " μάρτυρες" του Ισλάμ στην Αθήνα!

Έντονους φόβους για τη δημιουργία επεισοδίων με τη συμμετοχή παράνομων μεταναστών στην Αθήνα, εντός του Δεκεμβρίου , εκφράζουν κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες αλλά και οι ενδείξεις ότι στους κόλπους της μεγάλης πλέον ισλαμικής κοινότητας που βρίσκεται γύρω από τις περιοχές του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας , έχουν παρεισφρήσει ακραία μουσουλμανικά στοιχεία , που λαμβάνουν εντολές και καθοδηγούνται από ακραίους ισλαμικούς κύκλους του εξωτερικού.

20 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 36 ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ - "ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΖΙΤΕΣ ΤΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ

«Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα!»

Η Ντόρα διάλεξε λάθος συμβολισμό. Η ελιά μάλλον δεν την αντιπροσωπεύει.

Έχουμε "αναστατωθεί" όλοι μας από το γεγονός ότι η Ντόρα, δημιούργησε ένα κόμμα με μηδενικές πιθανότητες εξουσίας (ίσως στο απόμακρο μέλλον και μάλλον από τους επιγόνους λόγω ηλικίας της υπερμεσόκοπης δημιουργού), αν αυτό το κόμμα καταφέρει να επιζήσει σε μια τριετία δύσκολη που ο Έλληνας θα πει το ψωμί- ψωμάκι και μάλλον δεν θα του διαφεύγει ότι και η "αρχηγός" συνέβαλε όσο μπορούσε δημιουργικά γιατί, και μπορούσε και το ήθελε πολύ ψηφίζοντας με χέρια και με πόδια το μνημόνιο, ώστε να διαμορφωθεί τόσο η σημερινή αλλά και η αυριανή του δραματική κατάσταση.

Νεκρός Χριστιανός στην Άιγυπτο

Ένας διαδηλωτης σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν καθώς εκατοντάδες ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΟΠΤΕΣ διαδηλωτές αντιπαρατάχθηκαν με την Αιγυπτιακή Αστυνομία μετά την απόρριψη αιτήσεως τους για την ανέγερση εκκλησίας .

Καταργούνται δώρο Χριστουγέννων - Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα


Καταργούνται δώρο Χριστουγέννων - Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα

«Φωτιές» άναψαν τα εργασιακά στην τρόικα, που ανέβαλλε τις δηλώσεις για ένα 24ωρο και… βλέπουμε

Μετά τις μαραθώνιες συσκέψεις του Σαββατοκύριακου και ενώ όλα ήταν έτοιμα το άρθρο της υπουργού Εργασίας, Λ. Κατσέλη, στο «Βήμα», εναντίον της τρόικα, οδήγησε στην 24ωρη παράταση των ανακοινώσεων, προκειμένου να διευθετηθούν κάποια θέματα, όπως η χαλάρωση των συλλογικών συμβάσεων, και να λυθούν οι ενδοκυβερνητικές διαφωνίες, οι οποίες προέκυψαν από το άρθρο της υπουργού.

Το υπουργείο Οικονομικών, μετά την «κρυάδα», εξηγεί ότι δεν κινδυνεύει η γ΄ δόση, η οποία θα εκταμιευθεί τον Φεβρουάριο, αλλά… η δ’ δόση, ενώ οι τροϊκανοί ετοιμάζουν σχέδιο… εξόντωσης με επιπλέον περικοπές σε λιγότερο διάστημα. Όσον αφορά τα εργασιακά, τα στελέχη ζητούν απολύσεις στο Δημόσιο και ξεκαθαρίζουν ότι σύμφωνα με το μνημόνιο οι μετατάξεις θεωρούνται προσλήψεις, ενώ πλέον βάζουν χέρι και στον ιδιωτικό τομέα!

Για να ξέρουμε τι μας περιμένει, το μνημόνιο προβλέπει τα εξής:

- Κατάργηση συμβάσεων με νέα μισθολογικά δεδομένα: μισθοί (πείνας) κάτω των 700 ευρώ το μήνα

- Κατάργηση των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

- Συγχωνεύσεις ΔΟΥ και ποινές (μέχρι και απόλυση) για τους επίορκους εφοριακούς

-Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας

-Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

-Εξυγίανση των ΔΕΚΟ, όχι με μετατάξεις, αλλά με απολύσεις (!), αφού η τρόικα ξεκαθάρισε ότι η μετάταξη ισοδυναμεί με πρόσληψη και για κάθε 5 αποχωρήσεις στο Δημόσιο θα γίνεται μια πρόσληψη!

Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί μέχρι τον Φεβρουάριο, όπου θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επόμενη δόση.

Καραμανλής: Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις!

Καραμανλής: Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις!

Μια φωτογραφία λένε ότι ισοδυναμεί με  χίλιες λέξεις, αλλά και με μερικές να ισοδυναμεί το ίδιο κάνει
Όπως στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, όπου εικονίζεται ο Κώστας Καραμανλής, κατά την χθεσινή ομιλία  του Δ. Χριστόφια στη Βουλή για τα 50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, να κάνει νόημα με σημασία σε κάποιους βουλευτές στο στυλ… «σας τα’ λεγα». Κι αυτό υπό τα βλέμματα μάλιστα της Ντόρας Μπακογιάννη!

Που να απευθύνεται άραγε ο Κώστας Καραμανλής;  Στους βουλευτές της ΝΔ και εννοεί «σας τα’ λεγα πως θα κάνει κόμμα η Ντόρα»;

Ή μήπως στους  βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και σημαίνει «σας τα’ λεγα πως λεφτά δεν υπάρχουν»;

Έλα ντε…πηγή

Κλειστά επαγγέλματα: Ποιά και πώς θα "ανοίξουν"

 
Κλειστά επαγγέλματα: Ποιά και πώς θα "ανοίξουν"

Αντίστροφη µέτρηση για ανατροπές στις συνθήκες εργασίας και τις αµοιβές δεκάδων χιλιάδων επαγγελµατιών άρχισε από χθες, µε την αποχώρηση τηςτρόικας και την εντολή που έδωσε για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων.
Αρχή µε τα επαγγέλματα του δικηγόρου, συµβολαιογράφου, µηχανικού - αρχιτέκτονα, φαρµακοποιού και ορκωτού λογιστή

Ηδη, σύµφωναµε πληροφορίες, η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονοµικώνγια την προετοιµασίατου σχετικού νοµοσχεδίου εργάζεται µε εντατικούς ρυθµούς, µε σκοπό να είναι έτοιµο ώς το τέλος του χρόνου και να ψηφιστεί ώς το τέλος του πρώτου τριµήνου, όπως υπέδειξε µε µια από τις «∆έκα Εντολές» της η τρόικα προχθές. Ετσι, από 1ης Απριλίου θα αρχίσουν οι ανατροπές στα επαγγέλµατα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νοµοσχέδιο θα αφορά τα γνωστά 5 επαγγέλµατα, στα οποία αναφέρεται το Μνηµόνιο, αλλά όχι µόνο αυτά. Τα επαγγέλµατα αυτά είναι του δικηγόρου, συµβολαιογράφου, µηχανικού - αρχιτέκτονα, φαρµακοποιού και ορκωτού λογιστή. Επιπλέον, εξετάζεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλµατα που έχουν χαρακτηριστικά κλειστού, όπως αυτό του ορκωτού εκτιµητή (ακινήτων και άλλων), ενώ νέες ρυθµίσεις αναµένεται ναεισαχθούν για το επάγγελµα του ξεναγού, αν και ίσως µε µεταγενέστερο νοµοσχέδιο.

Στον "αέρα" το χρονοδιάγραμμα της Ολυμπίας Οδού

Τουλάχιστον δύο χρόνια περισσότερο, σε σύγκριση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θα απαιτηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος. Πάμε για το 2014 και βλέπουμε!..
Νέα διόδια αναμένετε να  μπούν μέσα στο 2012!..


Οι επικεφαλής της εταιρείας παραχώρησης Ολυμπία Οδός Α.Ε. -στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ξενάγησης στα εργοτάξια του υπό κατασκευή οδικού άξονα- έκρουσαν τον κώδωνα κινδύνου και σημείωσαν ότι αυτή τη στιγμή τράπεζες-κατασκευαστικοί όμιλοι και δημόσιο συζητούν για την υλοποίηση ενός «σχεδίου δράσης» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μεγαλύτερου συγχρηματοδοτούμενου έργου της Ελλάδας, συνολικού κόστους κατασκευής 2,177 εκατ. ευρώ.

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Στο... χορό των καταλήψεων τα σχολεία
Λουκέτα και συλλαλητήρια για το “νέο λύκειο”Βάζουν λουκέτο στο σχολείο τους αντιδρώντας στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που το νομοσχέδιο του υπουργείου δεν έχει ακόμα δει το φως της δημοσιότητας, μαθητές από το Ηράκλειο αλλά και άλλες περιοχές της χώρας προχωρούν σε καταλήψεις, συλλαλητήρια και πορείες διαμαρτυρίας για να δείξουν την αντίθεσή τους στο “Νέο Λύκειο”.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

Το ακουσαμε και αυτο απο τον παγκαλο το μνημονιο ειναι ευτηχια για την χωρα μας!              Ε Λ Ε Ο Σ!ας τον μαζεψει καποιος γιατι σε λιγο θα τον μαζεψουμε εμεις με τις κλωτσιες!τι εννοει ακριβως ευτηχια!εδω και ενα χρονο που το εφερε η κυβερνηση του πασοκ μονο δυστηχια γνωρισαμε!φυγετε ρε ανθελληνες,που εχετε μουτρα και τα λετε αυτα σε ενα λαο που εχει κυριολεκτηκα ματωσει!ε λοιπον κυριε παγκαλε,(ο θεος να σε κανει κυριο),υπηρχαν και αλλοι τροποι να ειν! αι ευτηχισμενοι οι ελληνες!οπως στηριξη των επιχειρησεων,κινητρα στους νεους να ανοιξουν επιχειρηση χωρις να φορολογουνται τα πρωτα χρονια!και το σημαντηκοτερο περικοπες στους μισθους των βουλευτων η (βολευτων)καλυτερα!σηκωθειτε να φυγετε και αφηστε την ελλαδα σε ανθρωπους που αγαπανε αυτο τον τοπο και θελουν πραγματικα να τον βοηθησουν!στα τσακιδια λοιπον!
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ομαδικά πυρά κατά του Μνημονίου στο ΣτΕ

Ομαδικά πυρά κατά του Μνημονίου και της δικαστικής εισήγησης που προσυπογράφει τα σκληρά κυβερνητικά μέτρα των περικοπών, εξαπέλυσαν χθες, ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι νομικοί εκπρόσωποι των επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, με κορυφαίο τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αποκάλυψη-Στον κατάλογο Εβραικών οικογενειακών επιθέτων βρίσκεται ο Καμίνης.


ΠΕΡΙ ΚΑΜΙΝΗ Ο ΛΟΓΟΣ.....
Ασχολουμαι χρονια με το θεμα εχω καταληξει στο συμπερασμα πως τον εβραιο τον καταλαβαινεις πρωτα απο τις πραξεις και μετα απο το ονομα. Στην περιπτωση ομως του νεου δημαρχου η επιβεβαιωση ερχεται και απο δικες τους πηγες. Δες στον.....
παρακατω συνδεσμο (οσο τον αφησουν...) τα εβραικα ονοματα Kaminiτz Kaminiz. Προερχεται απο το βιβλιο Jewish family names and their origins: an etymological dictionaryBy Heinrich Walter Guggenheimer, Eva H. Guggenheimer ΕΔΩ

Χθες ο Αυγενάκης, σήμερα ο Κοντογιαννης ... αύριο ποιός?

...έγραψε το antiitroktiko
Όλοι περιμένουν οι επόμενες αποχωρήσεις να είναι του στενού περιβάλλοντος της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις. Άτομα υπεράνω υποψίας που θα προσδώσουν μεγάλη δυναμική στο νέο πολιτικό φορέα εκ της γεννήσεως του. Οι "προφανείς" θα φύγουν μονάχα στο τέλος, όταν πλέον δεν θα υπάρχει κανένα νόημα να μείνουν στη ΝΔ και η διάλυση θα είναι γεγονός.

Οδηγίες προς Έλληνες που σκέφτονται να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό

Γράφει ο Αρδηνιστής
http://olympiada.files.wordpress.com/2010/02/making_their_case_at_an_islamic_centre_in_east_london_sheik_haitham_al-haddad_talks_to_two_women_about_divorce_issues.jpg?w=300&h=183Η σοβούσα οικονομική κρίση, υπό καθεστώς νέας ξενοκρατίας, έχει προκαλέσει, ως γνωστόν, οργή, αηδία, απογοήτευση ή και κατάθλιψη στην πλειονότητα  του ελληνικού λαού, που χωρίς να τολμά πλέον ούτε να ονειρεύεται, έχει μετατραπεί, σχεδόν ανεπαισθήτως, σε δέσμιο της παρασιτικής και ολιγαρχικής «ελίτ-αλύτ» της χώρας.

Βεβαίως υπάρχουν και αρκετοί συμπολίτες μας που εξακολουθούν να ονειρεύονται έναν καλύτερο, δικαιότερο, αξιοπρεπέστερα αλλά και – ει δυνατόν – «πολυπολιτισμικό» βίο κοσμοπολίτικων προδιαγραφών.

Όχι ασφαλώς στην «ρατσιστική» Ελλάδα, που κατά βάθος απεχθάνονται και μισούν, ούτε όμως και στην «παρηκμασμένη» Εσπερία των ιμπεριαλιστών – καπιταλιστών, αλλά σε χώρες «εξωτικές» της Αφρικής και της Ασίας! Γι αυτούς τους ονειροπόλους συμπολίτες μας, που ασφαλώς δεν έχουν προσωπική εμπειρία για το τι ακριβώς συμβαίνει στις χώρες αυτές, εκδόθηκε προσφάτως ένας «οδηγός» (made in Germany) με συστάσεις, προτροπές και συμβουλές διαβίωσης στη νέα τους «πολυπολιτισμική» πατρίδα στη μακρινή Ανατολή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω συστάσεις – δράσεις:

Στενές επαφές Άρη-Ντόρας!


Καθημερινές είναι οι επαφές του Άρη Σπηλιωτόπουλου, με το επιτελείο της Ντόρας Μπακογιάννη.

Χθες μάλιστα ο ωραίος Άρης απολάμβανε τον καφέ του, σ ένα στέκι κάτω από την Ακρόπολη, σε απόσταση αναπνοής από τα γραφεία της κας Μπακογιάννη.

Ο Άρης που στη διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών στάθηκε δίπλα της, σκέπτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο νέο κόμμα, ειδικά εαν εξασφαλίσει ρόλο που θα του επιτρέπει να έχει καταλυτική και πρωταγωνιστική παρουσία στο κομμάτι της επικοινωνίας στο κόμμα της Ντόρας.

Το κλίμα στη Ρηγίλλης είναι εκρηκτικό, ειδικά όσο ο Σαμαράς περιορίζεται σε παθητικό ρόλο και δεν διώχνει με τις κλωτσιές όλους τους άχρηστους πρωταγωνιστές της κυβέρνησης Καραμανλή.

Πιο κερδισμένος θα βγει μακροπρόθεσμα εαν επενδύσει σε νέους ανθρώπους, όπως ο Βασίλης Κικίλιας-άσχετα από το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα των εκλογών-παρά εαν συνεχίσει να προστατεύει σαν θλιμμένη χήρα τα καραμανλικά βαρίδια.

Στο μεταξύ στο στρατόπεδο της Ντόρας, εκτιμούν ότι κατάφεραν να πλασάρουν το κόμμα, σαν κόμμα ηγεσίας κι όχι σαν μειοψηφικό κόμμα που θα μπορούσε να περιορισθεί σε ανοιμικά ποσοστά.

Τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Σαμαρά να καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εσπευσμένη συνάντηση.

Μείνετε συντονισμένοι...πηγή

Μονο 520 εκ Ευρω τα κερδη στο εννιάμηνο...

 
Χρειαζεται οπωσδηποτε αυξηση για να διπλασιαστουν τα κερδη των βρυκολάκων του λαου
Tα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου 2010, ανήλθαν σε  689,6 εκατ., έναντι  992,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του.....
2009 μειωμένα κατά  303,2 εκατ. (-30,5%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε  520,2 εκατ., έναντι  741,8 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά  221,6 εκατ. (-29,9%).

Μονο 520 εκατομμυρια κερδη; Αισχος . Πουληστε την σε ιδιώτες ή αυξηστε το ρευμα κατα 100%. Δεν ειναι κερδη αυτα της προκοπης. Κοψτε και καμμιά συνταξη των 400....

OXI ALLO KAPBOYNO

Και η Βουλη το χαβα της. Προσλαμβανει ασυστολα

Και η Βουλη το χαβα της. Προσλαμβανει ασυστολα


Για να λειτουργησει η βουλη χρειαζεται 600 άτομα
Αυτη τη στιγμη εχει 1800
Οι 1800 αυτοι αμοίβονται όσο 5400 του υπολοιπου δημόσιου τομέα
Προκυρησει θεσεις για 18 νεους υπαλληλους όταν υπαρχουν 40.000 υπο μεταταξη .
Οι 18 αυτοι θα ειναι στενογράφοι. Δηλαδη κατι που......
εχει καταργηθει απο τον προηγούμενο αιώνα .
Κανενας απο τους 1800 τεμπέληδες δεν μπορουσε να μαθει στενογραφία για να καλύψει τις θέσεις;

Οι επομενες προσλήψεις θα είναι μάλλον δακτυλογράφοι μετα απο μια γενναία προμηθεια γραφομηχανων

 
 

πηγή

Εταιρεία συμβούλων ίδρυσε ο Ν. Παπανδρέου

«Top Cultural and Financial Firm» είναι η επωνυμία της εταιρίας συμβούλων που ίδρυσε ο αδερφός του πρωθυπουργού, Νίκος Παπανδρέου, η οποία, σύμφωνα με ανάρτηση του newsday.gr θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το καταστατικό της, να αναλαμβάνει δουλειές σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς...........

Η Citibank κλείνει 31 από τα καταστήματά της στην Ελλάδα


Βόμβα για τον τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία αποτελεί η είδηση ότι η Citibank κλείνει 31 από τα 73 καταστήματά της στην Ελλάδα. Μέσα στις επόμενες ημέρες τα καταστήματα με το σήμα της Citi θα είναι “φαντάσματα” ενώ οι εργαζόμενοι είτε θα πρέπει να αποδεχθούν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου είτε θα απορροφηθούν σε άλλα τμήματα.
Βασική αιτία που προβάλλει η διοίκηση για το “λουκέτο” στα καταστήματα είναι η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας και η δραματική μείωση των δανείων. Η αμερικανική τράπεζα δηλώνει ότι θα επικεντρωθεί στις πιστωτικές κάρτες, κυρίως στη Diners όπου έχει κυρίαρχο ρόλο στην Ελλάδα.
Όμως, το γεγονός αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και η μια μετά την άλλη οι μεγάλες ξένε εταιρείες αποχωρούν αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια.πηγή

Σχέδιο νέας αποστασίας εν εξελίξει….


Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Αυτήν την …τεχνογνωσία διαθέτει η οικογένεια, αυτήν χρησιμοποιεί!
Θα ήταν περίεργο, να αναμέναμε κάτι διαφορετικό.
Το καινούργιο που επαγγέλθηκε η κα Μπακογιάννη, κτίζεται με συνταγές και   μεθοδεύσεις του παρελθόντος.
Πρώτα ήταν ο ….Αυγενάκης,  στη συνέχεια κάποιος άλλος φίλος της οικογένειας  και έτσι θα πορευτούν.
Θα αρχίσουν με βουλευτές, μετά με πολιτευτές, δημάρχους,….κλητήρες. Απογοητευμένους γενικώς!
Για  να παραμένουν στην επικαιρότητα και να δημιουργούν την ψευδαίσθηση δυναμικής!
Η κα. Μπακογιάννη έχει σχεδιάσει ένα πόλεμο φθοράς εναντίον της Ν.Δ. και του κ. Αντώνη Σαμαρά προσωπικώς.
Δεν έχει τίποτα καινούργιο να πεί  και νομίζει ότι μπορεί να επιβιώσει λάθρα.
Υπολογίζει, όμως, χωρίς τον ξενοδόχο:

ΤΑ ΞΕΠΟΥΠΟΥΛΙΑΣΜΕΝΑ ΛΑΜΟΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΥΣΙΑΣ

 
Μπορεί οι παιδικές χαρές, στο μέγεθος που θα έπρεπε να υπάρχουν, να απουσιάζουν από τα πάρκα, η ζωή μας όμως … ‘’ευνοήθηκε’’ να έχει ΜΙΑ επαρκέστατη, αυτή είναι η κυβέρνηση …. Που η διάταξη και η θεώρηση των δραστηριοτήτων της, μόνο … παιδική χαρά θυμίζει, με όλες αυτές τις παλινδρομήσεις που μοιάζουν με τραμπάλα ….
Η κυβέρνηση, που πια και μπράβο της, κατάφερε επιτέλους, να μας δώσει τον ορισμό της λέξης ‘’χαβαλέ’’ …. Με τα έργα της, φυσικά .
Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούσαμε την λέξη αυτή, χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή της σημασία, δεν έχουμε παρά να αναλύσουμε την κυβερνητική δραστηριότητα και αμέσως θα μάθουμε τα σημειολογικά της στοιχεία . Οπότε, και δικαίως, θα αναφωνήσουμε, ‘’Κοίτα λοιπόν τι μπορεί κανείς να μάθει, από τον Γ.Α.Π. και την παρέα του …’’

Ανοιξαν τις πύλες της κολάσεως

Στον... 19ο αιώνα επιστρέφουν οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα μετά την απόφαση της κυβέρνησης Παπανδρέου να υποκύψει στις απαιτήσεις των ξένων επικυρίαρχων της πατρίδας μας και να καταργήσει ουσιαστικά τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

.Η αναγόρευση ως υπέρτατων των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών χωρίς «ανάρμοστους περιορισμούς» στις ζημιογόνες επιχειρήσεις αλλά και σε εκείνες που παρουσιάζουν σοβαρή μείωση του κύκλου εργασιών τους έχει δραματικές συνέπειες για τις αποδοχές των υπαλλήλων τους.
Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώνουν όσο θέλουν και όσες φορές θέλουν τους μισθούς των εργαζομένων σε αυτές! Τον ένα μήνα π.χ. 10%, τον επόμενο μήνα άλλο ένα 10% μείωση, το επόμενο εξάμηνο νέα μείωση 20% ή ό,τι τέλος πάντων νομίζει ανά πάσα στιγμή ο κάθε επιχειρηματίας ότι τον συμφέρει να κάνει σχετικά με τους μισθούς του κάθε εργαζόμενου στην επιχείρησή του.

Παροχές για Εργατική Κατοικία

Η αναμόρφωση ο εξορθολογισμός και η επανέναρξη των προγραμμάτων του Οργανισμού εργατικής Κατοικίας καθώς και η αποπληρωμή κατά το επόμενο διάστημα του επιδόματος ενοικίου, ήταν το αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης στα γραφεία του ΟΕΚ με την συμμετοχή του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλη Κεγκέρογλου και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στο Δ.Σ του Οργανισμού.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε το πλαίσιο και οι άξονες της νέας πολιτικής στεγαστικής συνδρομής, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων καθώς και η σταδιακή δημοσιοποίηση των προγραμμάτων από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και η επανέναρξη τους από την 1η Φεβρουαρίου 2011.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικειμενοποίησης των κριτηρίων και εξορθολογισμού όλων των δανειοδοτικών και επιδοματικών προγραμμάτων μέχρι τον Ιανουάριο και ο προγραμματισμός κατασκευής νέων οικισμών με σύγχρονες προδιαγραφές.

Η ανάπτυξη του μηχανισμού είσπραξης οφειλών δικαιούχων του ΟΕΚ σε συνδυασμό με τη ρύθμιση δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση αποπληρωμής με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανέργους.

Η καταβολή κατά το ερχόμενο διάστημα του επιδόματος ενοικίου σε όλους τους δικαιούχους που δεν το έχουν λάβει.

Η σταδιακή κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού για τα δάνεια που είχαν δρομολογηθεί μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2010.

Εισαγγελική παρέμβαση - 22 Γυμνάσια και Λύκεια του Ν.Ηρακλείου είναι υπό κατάληψη,Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΤΖΕΦΡΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Η ενέργεια του Εισαγγελέα προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες στην εκπαιδευτική κοινότητα
Αμεση απάντηση χτες από γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές.
Νέα κινητοποίηση σήμερα των μαθητών με συμμετοχή των εκπαιδευτικών
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Ο εισαγγελέας Ηρακλείου, Νικόλαος Μαρκάκης, με έγγραφό του προς τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητά την ενημέρωση όλων των διευθυντών και καθηγητών των σχολείων, με σκοπό να παρέμβουν συμβουλευτικά όπως αναφέρει προς τους μαθητές, ώστε να σταματήσουν οι καταλήψεις των σχολείων «ώστε να μην απαιτηθεί η δρομολόγηση ποινικών διαδικασιών για την επίλυση του προβλήματος»(!), γιατί, όπως τονίζει, η κατάληψη σχολικών συγκροτημάτων και η διακοπή της λειτουργίας των σχολείων, συνιστούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενη αξιόποινη πράξη.
Επίσης, στο ίδιο έγγραφο ο Εισαγγελέας Ηρακλείου ζητά να ενημερωθούν και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ώστε να ενημερώσουν τους γονείς των καταληψιών ότι «σε περίπτωση που παραλείπουν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από την διάπραξη της παραπάνω αξιόποινης πράξης τελούν την αυτεπαγγέλτως διωκόμενη πράξη της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων».
Χτες το πρωί, η Ομοσπονδία Γονέων του νομού, η ΕΛΜΕ, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών και μαθητές πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση τρομοκράτησης των μαθητών δε θα περάσει. Τέτοιου είδους ενέργειες τόνισαν δείχνει πόσο η κυβέρνηση φοβάται τους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Αποτέλεσμα της πίεσης και της αποφασιστικότητας των συγκεντρωμένων ήταν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλει έγγραφο προς τους Διευθυντές των σχολείων ζητώντας τους να μην πάρουν υπόψη τους το εισαγγελικό έγγραφο, να το θεωρήσουν, όπως χαρακτηριστικά είπε, ανενεργό.
Παραμένοντας σε αγωνιστική επαγρύπνηση, οι μαθητές του Ηρακλείου προχωρούν σήμερα Πέμπτη σε νέα κινητοποίηση με συγκέντρωση στις 11 π.μ. στη Νομαρχία, ενώ και η ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλεί σε συμμετοχή με τρίωρη στάση εργασίας που αποφάσισε από τις 11 π.μ. έως και τις 2 το μεσημέρι.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ "ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ " Ο ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ

  • Γεγονoτα
1826: Η φρεγάτα «Ελλάς», η ναυαρχίδα του ελληνικού επαναστατικού στόλου, φθάνει στο Ναύπλιο από της ΗΠΑ.
1940: Κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο του ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος, το συμπαθέστατο, αλλά σκανδαλιάρικο πτηνό, που «γεννήθηκε» από το πεννάκι του Γουόλτερ Λαντζ.
1942: Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου από άγγλους κομάντος και έλληνες αντάρτες στην γερμανοκρατούμενη Ελλάδα.
1947: Η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία αποβάλλει από τις τάξεις της δέκα σεναριογράφους και σκηνοθέτες, ως συμπαθούντες τον κομμουνισμό. Είναι οι δέκα «μαυροπινακισμένοι» του Χόλιγουντ.
1952: Το θεατρικό έργο της Άγκαθα Κρίστι «Ποντικοπαγίδα» κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο, με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Ατένμπορο και Σίλα Σιμ. Πρόκειται για τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση, αφού παίζεται μέχρι σήμερα.
1973: Ανατρέπεται η κυβέρνηση Μαρκεζίνη και ο ίδιος ο δικτάτορας Παπαδόπουλος. Νέος ισχυρός ανήρ του απριλιανού καθεστώτος, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης.
  • Γεννησεις
1835: Άντριου Κάρνεγκι, σκοτσέζος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος που μεγαλούργησε στις ΗΠΑ. [θαν. 11/8/1919]
1915: Αουγκούστο Πινοτσέτ, χιλιανός δικτάτορας. [θαν. 10/12/2006]
1939: Ελένη Καραΐνδρου, ελληνίδα συνθέτρια, γνωστή από τη μουσική της για τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
  • Θανατοι
1956: Αλεξάντρ Ντοβζένκο, ουκρανός σκηνοθέτης, από τους σημαντικότερου του σοβιετικού κινηματογράφου. («Η γη», «Αρσενάλ») [γεν. 29/8/1894]
1970: Γιούκιο Μισίμα, ιάπωνας συγγραφέας. Αυτοκτόνησε, κάνοντας χαρακίρι. [γεν. 14/1/1925]
2005: Τζορτζ Μπεστ, βορειοϊρλανδός βιρτουόζος της μπάλας, με σημαντική προσφορά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. [γεν. 22/5/1946]

Μέχρι το τέλος του 2010 ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας ανήκει στις ΗΠΑ!!!


Ξέρει κανείς άραγε την Σύμβαση Cooper;

Γράφει ο Νίκος Καράς
Υπάρχει μια σύμβαση η οποία λήγει φέτος. Σύμβαση αρκούντως σοβαρή που δείχνει ότι αυτή η χώρα από την δουλεία δεν έφυγε ποτέ! Γιατί μα γιατί λείπουν οι Έλληνες πολιτικοί. Και πρωτίστως δούλοι αυτής της σύμβασης είναι ΟΛΟΙ οι πολιτικοί της χώρας, που σιωπηλά αποδέχτηκαν να ΜΗΝ εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας μας, την οποία υποτίθεται πως υπηρετούσαν!!!
Η σύμβαση αυτή λέγεται COOPER!
Ο μακαρίτης ο Μπάτσης στο βιβλίο που είχε γράψει το 1947 με τίτλο “Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα”, αποκάλυψε την ύπαρξη της λεγόμενης “Σύμβασης Cooper”(υπεγράφη το 1940 και λήγει την 31/12/2010 και είμαι περίεργος να δω αν οι ξεφτιλισμένοι οι πολιτικάντηδες θα την ανανεώσουν!
Υπάρχει στο υπουργείο Βιομηχανίας και παραδίδεται -σαν “ιερό κείμενο”- από υπουργό σε υπουργό!), βάσει της οποίας τα λεγόμενα “στρατηγικά ορυκτά” της Ελλάδας καθώς και ο υδάτινός μας πλούτος, τίθενται υπό την αιγίδα ενός Αμερικανικού consortium εταιρειών!
Το αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης ήταν να τουφεκιστεί ο Μπάτσης μαζί με τον Μπελογιάννη το 1952! Από τους 12 που ήταν για “ντουφέκι”, επέλεξαν μόνον 3, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μπάτσης!
Kαταλάβατε γιατί κανένας πολιτικός δεν αποτολμά να ακουμπήσει τα παρθένα κοιτάσματα ορυκτού πλούτου που βρίσκονται στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη με σιδερο-χρώμιο και νικέλιο και δεν παράγουμε ούτε γραμμάριο ανοξείδωτου χάλυβα.

Υ.Γ. Γι αυτό δεν βγάζουμε τίποτε; Επειδή πρέπει να τα δώσουν (ή να τα ξαναδώσουν) στους ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ;πηγή

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΚΑΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ Α1 Ο ΚΟΛΟΜΠΑΝΙ,ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ "ARMYALERT":

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟΣ!

Ο έμμισθος υπάλληλος του ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ και τακτικός αρθρογράφος της κομματικής του εφημερίδας ΑΛΦΑ ΕΝΑ πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος (ΕΜΕ) κ. Κολομπανί ζητά περισσότερα τζαμιά στην Ελλάδα!

Στην δημοκρατική μας Ελλάδα εκτός των πολλών ελληνικών Οργανώσεων, Ενώσεων κλπ, υπάρχει και μια Ένωση για τους Μετανάστες με την ονομασία Ένωση Μεταναστών Ελλάδος (ΕΜΕ).

Πρόεδρος της ως άνω Ενώσεως είναι κάποιος Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί και μέλος του ΔΣ κάποιος Σαΐντ Μοχάμεντ Τζαμίλ. Οι παραπάνω κύριοι, που υποθέτω εκπροσωπούν τους ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ στη Χώρα μας και ΟΧΙ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου και παρουσίασαν τις προτάσεις τους για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

Στο θέμα ανέγερσης τζαμιού η πρόταση της ΕΜΕ συνίσταται στη δημιουργία 10 τουλάχιστον τζαμιών στην ελληνική επικράτεια, με βάση το διαφορετικό θρησκευτικό τους προσανατολισμό και δηλώνει πρόθυμη να συμβάλλει οικονομικά για την ανέγερσή τους, ώστε λόγω και της οικονομικής κρίσης να μην δημιουργηθούν αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Πρόεδρος της ΕΜΕ ο κ. Κολομπανί, ήταν (δεν ξέρω αν είναι ακόμη) έμμισθος υπάλληλος του ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ και τακτικός αρθρογράφος της κομματικής του εφημερίδας ΑΛΦΑ ΕΝΑ μαζί με κάποια Ναταλί Κολομπανί, η οποία επιμελείτο την προτελευταία σελίδα με τα ΝΕΑ σε 3 ΓΛΩΣΣΕΣ.


ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΝΕ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΠΩΣ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ,ΟΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ SCREENSHOT ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΝΕ.Ο.Σ:
ΕΠΟΜΕΝΩΣ,Ο ΚΟΛΟΜΠΑΝΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΥΧΑΙΟΣ:ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΛΟΥΣΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ "ΠΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΤΖΑΜΙΑ"!!!

ΚΑΙ ΝΑ ΤΩΡΑ Ο...ΚΟΛΑΟΥΖΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ,ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΚΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ!

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Λαος,ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ;ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ,ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ!

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ,ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! πηγή

Εγκλήματα πραγματικά και εγκλήματα ...κουβεντιαστά!!!! Θα πάει κάποιος φυλακή επιτέλους??

Ο Παπανδρέου από την πρώτη ημέρα που κατέλαβε την εξουσία μιλά για τα πλαστά στοιχεία που έστελνε η προηγούμενη κυβέρνηση στην Eurostat...
Όχι μόνο στην βουλή ή σε ελληνικά μέσα αλλά και σε παγκοσμίου εμβέλειας δίκτυα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...