Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Μάθε πόσα παντελονιάζουν κάθε μήνα οι υτοδιοικητικοί που ψήφισες
Ο πίνακας της αριθµ. 2/59298/0022/7-8-2012 (ΑΔΑ : Β4ΓΩΗ- ΧΟΩ) εγκυκλίου , µε τις αποδοχές όλων των ανωτέρω διαμορφώνεται από 1-1-2013, ως εξής:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ από 1-1-2013
 
Γενικός γραμματέας υπουργείου 4.750,00€.
Γενικός γραμματέας αποκεντρ. διοικ. 4.750,00€.
Περιφερειάρχης 4.275,00 αντιπεριφερειαρχες 3.206,25€.
Δηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων 4.275,00€.
Δηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοίκων 3.420,00€.
Δηµαρχοι κατω των 20.000 κατοίκων 2.565,00€.
Αντιδηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων 2.137,50€.
Αντιδηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων 1.710,00€.
Αντιδηµαρχοι κατω των 20.000 κατοικων 1.282,50€.
Ειδικός γραμματέας υπουργείου 4.050,00€.
Ειδικών θέσεων 1ου βαθµου 2.100,00€.
Ειδικών θέσεων 2ου βαθµου 1.950,00€.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της µείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού, µειώνονται ανάλογα και οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των Περιφερειών (πρώην ΝΑ), καθώς και των Δήµων και Συνδέσµων Δήµων.
Από 1-1-2013, το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ), ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.750 €) µμηνιαίως. Επισημαίνεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αµοιβές όλων των υπαγοµένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου δεν µπορούν πλέον να υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Σχετικές µε το ανώτατο όριο αποδοχών είναι και οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220 Α'), Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') και του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :
αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, ενεργούντων ως µετόχων, µόνα ή από κοινού,
ββ) το Δηµόσιο είναι πλειοψηφών µέτοχος και
γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από το µέτοχο της µειοψηφίας, οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου (από 1-9-2012 5.000 € και από 1-1-2013 4.750 €), όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση. Το ανωτέρω όριο δύναται να αυξάνεται µέχρι των µηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργού (από 1-9-2012 ύψους 5.780,60 €) µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Ελληνικές Φωνές" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...