Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν τον φασισμόΤοῦ Γιώργου Νικολακάκου, Μ.Α. 
Στήν σημερινή Ελλάδα ἡ διαπλοκή, ο παρασιτισμός, η διαφθορά, ο ἐκφυλισμός καί τελικά ἡ σαπίλα, ἔχουν έγκατασταθεῖ περίπου σάν έπίσημοι πολιτικοί ὄροι.
Σήμερα ἡ χῶρα ἀπειλεῖται περισσότερο ἀπό τόν φασιστικόν κίνδυνον ποῦ μᾶς άπειλεῖ περισσότερο από την οίκονομική καταστροφή πού μᾶς έπέβαλλαν οἱ ξένες καί ντόπιες ελίτ;
Εκτός ἀπό τούς ἐγχώριους ἐπαναστᾶτες, ἔχομε νά ἀντιμετωπίσωμε πολλούς ξένους ἐπαναστάτες πού μποροῦν νά προκαλέσουν τήν ἄμεση ἐμπλοκή μας.
Ποιά εῖναι ἡ θέσις μας γιά τούς πολέμους και «επαναστάσεις» στην περιοχή μας πού ἀπειλούν ἄμεση ἐμπλοκή τῆς χῶρας μας;
Αυτά εἶναι μερικά ἀπό τά ἐρωτήματα πού τίθενται καί ἡ Αριστερά όφείλει νά πείση μέ τίς δικές της άπαντήσεις. Εν ἀντιθέσει, τό ἀποτέλεσμα πού ἔχομε εἶναι νἀ εἶτε ἐγκλωβίζεται ὁ λαός άκόμα περισσότερο σε ψευτοδιλήμματα ἐξαιτίας τῆς πολιτικῆς καί θεωρητικῆς σύγχυσης ποὐ ἀντικειμενικά ἥ καί κάποιες φορές καί συνειδητά καλλιεργεῖται γιά τά πραγματικά προβλήματα πού ὀρθώνονται μπροστά μας.
Οϊ άρχαίοι Ἕλληνες, πού ὑπῆρξαν οἱ πρώτοι δάσκα­λοι τῆς πολιτικῆς τέχνης, εἶχαν ταυτίσει τήν πολιτική με τήν ἡθική. Τήν θεωροῦσαν ὧς τήν ὑψηλότερη ἔκφρασιν κοινωνικῆς λειτουργίας, Σήμερα βιώνομε τόν ἀπόλυτον πολιτικόν ἀμοραλισμό.
Ή πολιτική ἔχει μετατραπεῖ σέ άγυρτεῖα. Ἔχομε φθάσει στό σημεῖο να ιδεολογικοποιοῦμε τήν πολι­τική ἀνηθικότητα. Ως πολιτικό «πιστεύω» ἡ κοινωνία προσφέρει στους νέους την πασίγνωστη φράσι τοῦ Μακιαβέλλι «ο σκοπός άγιάζει τά μέσα» καί ὄχι κάποιες άρχές άπό τα «Ηθικά» του Αριστοτέλη ή τήν «Ηθική. Οἰ ήθικές άξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται Ὀ πολιτισμός -μέσα στόν ὀποῖον περιλαμβάνεται καί ἡ πολιτική- έκλείπουν.
Ζοῦμε σέ μιά κοινωνία, σέ μιά χῶρα ἡ ὀποία γία τέσσερες δεκαετίες λειτούργησε με έλλειψιν ὀρίων, σεβασμοῦ τοῦ δημόσιου χώρου, αἴσθησης «καθήκοντος τοῦ πολίτη». Ο ελληνικός καπιταλισμός δέν μᾶς γαλούχησε μέ τό κράτος δικαίου καί τό κράτος πρόνοιας, πού γνώρισαν οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες – καπιταλιστικές οὖσες. Αντίθετα, ἐπιβιώναμε μέ τό «κράτος χωροφύλακα καί φορομπήχτη», τήν λογική τῶν «δικῶν μας», τῆς «φάρας» καί τοῦ «ἔχει ὁ Θεός».
Ὄσο καί ἀν σύντροφοι στόν ΣΥΡΙΖΑ ἀνατριχιάζουν μέ τήν ίδέα ὄτι εἶναι (καί) ἕλληνες, καί φαντασιώνονται ὄτι ἀνήκουν σέ κάποια εὐρωπαϊκή ταυτότητα τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς Επαναστάσεως, εἴμαστε …(καί) ἕλληνες, ἐνίοτε δέ καί ἑλληνάρες.
Στήν Βουλή ζοῦμε τόν ἔσχατον ἐκφυλισμό τοῦ πολιτικοῦ λόγου και ταλαιπωρούμεθα άπό τον εκφαυλισμό του. Είναι αυτός ο λόγος που ἀφέρεσε κάθε περιεχόμενο καί νόημα ἀπό τίς ιδέες, εἶναι ὁ λόγος πού ἐξωμοιώθη μέ τήν δημαγωγία καί τόν ἄκρατον λαϊκισμό, ἐκμαυλίζει τούς Έλληνες καί τούς καθιστᾶ μαζανθρώπους καί ὑποκαθιστᾶ τήν ἀλήθεια.
Ἁπό τὀ ἕνα μέρος εύκολες ρητορικές εξάρσεις, ὡραῖες λέξεις βαλμένες πλάι-πλάι που χαϊδεύουν τα αυτιά και παρακάμπτουν τα πραγματικά προβλήματα και τήν άλήθεια καί ἀπό τό ἄλλο ἀγοραἰες ἐκφράσεις, χυδαῖες ὕβρεις καί ἀπειλές.
 Επιχειρήματα μόνον γιά νά ἀποπροσανατολίζουν καί ὄχι νά διαφωτίζουν. Ὅλα τα ἐπιχειρήματα πρός ψυχικήν ἐξέγερσιν, πρός εὐκολώτερη ἐξαπάτησιν, πρός ψηφοθηρική σαγήνη – δίχτυ για «ψάρια μικρά» καί γιά γενικώτερες παγιδεύσεις. Ἐκφέρουν ἕναν ἀνούσιον λόγον πού μόνον σκοπό ἕχει νά παραπλανήση, νά διαστρέψη τίς ἔννοιες καί νά προσεταιρισθῆ όπαδούς. Κυριαρχεῖ μιά ἀκατάσχετη φλυαρία πού μέ τήν ἀοριστία της ὑποδηλώνει τό ἄψυχο κενό, πού «μπάζει» καθῶς λέει ο λαός, καί προδηλώνει τόν πολιτικόν μας ἐκφυλισμό, καρφώνοντας στό πνεῦμα καί τήν ψυχή τῶν Ελλήνων τήν ίδέα τῆς μηδαμινότητας καί τῆς ἀνικανότητας.
Ο ἔλληνας πολίτης βιάζεται καί κακοποιεῖται πνευματικά άπό τούς κοινοβουλευτικούς «έκπροσώπους» του καί δολοφονεῖται συνειδησιακά. Οἱ ἴδιοι οϊ έκπροσωποι του παραποιοῦν καί διαστρευλώνουν τήν ἰστορία.
 Στην Ελλάδα του 2014 τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου, μέ έξαίρεσιν ὡρισμένους βουλευτές πού ἀνθίστανται στήν ἠθική καί ἐθνική αύτήν κατάπτωσιν, άκολουθοῦν πολιτική έμπαιγμού, ύβρεων καί άρνήσεως τῆς γενοκτονίας, ἀναλόγως τῶν ἀποχρώσεων!
Η Βουλή είναι το κέντρο τῆς άθλιότητος ἀπό ὄπου διέρχονται ὄλες οϊ αίτίες τῆς παρακμῆς καί τῆς παραλυσίας πού συνθλίβουν τήν πατρίδα μας.
Εἶναι ἡ ἀντανάκλασις καί τό κέντρο ίσχῦος τοῦ χρήματος, εἶναι τό σημεῖο ῤφαρμογῆς ὄπου ἐξασκοῦνται οἱ δυνάμεις παραμορφώσεως τῆς Ελλάδας.
Εἶναι τὀ νευρικό κέντρο ἑνός ἀσθενοῦς ἔθνους καί ἡ παραλυσία του ἀντιπροσωπεύει τήν άνικανότητα στήν ὀποῖα βρίσκεται ἡ ἄρχουσα ελίτ νά ταξινομήση τήν ἔκφρασιν τῆς ἐθνικής θελήσεως.
Αλλά άκριβῶς αύτή ἡ Βουλή, πού θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐνσαρκωτῆς τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ, γιά καλύτερη παιδεῖα, καλύτερη ὑγεῖα, ἐθνική ὑπερηφάνεια καί δικαίωμα στήν εὐτυχία εἶναι καταδικασμένη νἀ εἶναι ἕνα ἀσθματικό, εξασθενημένο καί ἄχρηστο ὄργανο.
Σήμερα ἡ κομματική πειθαρχία ἔχει ἀντικαταστήσει τήν αὐτόνομη σκέψι, τήν αύτόνομη παρουσία, τήν ἀνεξαρτησία γνώμης τοῦ βουλευτή.
Μπορεῖ νά ψελλίζουν κάποια διαφωνία ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ἥ ἀπό τά τηλεπαράθυρα. Σταματάνε ἐκεῖ, τά κεφάλια μέσα καί στήν ὧρα τῆς ἀαλήθειας ψηφίζουν ὄπως πρέπει καί ὄπως τούς θέλει ο ἀρχηγός.
Ο βουλευτικός θῶκος εἶναι πολυτιμότερος ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ελλήνων.
Οἱ κοινοβουλευτικές ὀμάδες δέν εἶναι πάρα μαντριά χειροκροτητῶν, πειθαρχημένων έκφραστῶν τῆς κομματικῆς γραμμῆς.
Ολόκληρη ἠ πολιτική ζωή ὑποβιβάζεται σέ έπίπεδα ἀγοραῖα καί φθηνά γιά τόν πολιτικόν μας πολιτισμό καί τό μέλλον τοῦ τόπου. Έτσι οί πολίτες μαθαίνουν νά κυβερνιοῦνται φθηνά, καί οἱ πολιτικατζῆδες νά προσφέρουν φθηνό πολιτικό ἔργο.
Στήν Ελλάδα πού γέννησε το θέατρο, τήν τραγωδία καί τἠν κωμωδία ἡ Βουλή ἔχει γίνει ἕνα ἀπέραντο θέατρο πού παίζει μόνο φάρσα μέ θέμα καί θῦμα τούς Έλληνες.
Ετσι ἡ πολιτική ἔχει καταντήσει ἕνα ἐρειπωμένο οἰκοδόμημα.
Ὄταν οί απογοητευμένοι νεαροί, βλέποντας τήν πολιτική σάν ἕνα έρειπωμένο οίκοδόμημα παίρ­νουν τήν ἀπόφασιν καί τήν εύθύνη τῆς κατεδαφίσεως τοῦ σάπιου οίκοδομήματος. Οι νέοι αὐτοί, βλέπο­ντας να μήν λειτουργῆ καμιά άξία στήν πολιτική, άρνοῦ­νται να κυβερνηθοῦν άπό ἄτομα πού ἔχουν ποδοπατήσει τούς πᾶντες κά τά πάντα, γιά νά άνέβουν στήν κορυφή. Με τήν διαφορά ὄτι άπό κάποιο σημεῖο καί μετά οὖτε καί οἱ ἴδιοι οἱ «έπαναστάτες» ξεχωρίζουν ποίοι εἶναι αὐτοί πού πραγματικά πιστεύουν στίς ήθικές άξίες καί ποίοι ὑποκρίνονται ὄτι τίς πιστεύουν.
Σοβαρόν κίνδυνον ἀποτελοῦν οἱ ἀλλοπρόσαλλες και ανερμάτιστες ἰδεολογικές άκροβασίες τῶν κομμάτων καί κυρίως τῆς ἀριστερᾶς, η άναζήτησις έρεισμάτων στίς πιό άπίθανες καί ἐτερόκλητες «πηγές», με κοινό παρονομαστή τόν ἐκλεκτικισμό, τὀν μεθοδολογικόν πλουραλισμό, τήν έρωτοτροπία μέ ἐπαναταστικά ἰδεολογήματα τῆς μόδας, τήν ἀπουσία επαναστατικά συνεπούς θεωρίας και μεθοδολογίας και/ή την χυδαία ἐργαλειακή-καιροσκοπική χρήσι τους.
Αυτό μαρτυρᾶ π.χ. ἡ ὑποκατάστασις τοῦ επαναστατικοῦ διεθνισμοῦ ἀπό τόν ἀστικόν κοσμοπολιτισμό, ἡ ὑιοθέτησις άστικῶν ίδεολογημάτων τῆς «θεωρίας τῶν ἄκρων», τοῦ «ολοκληρωτισμοῦ», τοῦ μεταδομισμοῦ καί τοῦ μεταμοντέρνου, ἡ εύκολία μετακινήσεως άπό μαοϊκές σταλινικές δοξασίες σέ ίδεολογήματα έπιγόνων τοῦ τροτσκισμοῦ, άπό καστοριαδικό «φαντασιακό» άνορθολογισμό σε μιντιακή «φιλοσοφία» έντυπωσιασμοῦ ἀδαῶν, τύπου Σλαβόι Ζίζεκ, κ.ο.κ….
Κατά παρόμοιο καί δραματικά πιό επικίνδυνον τρόπον ἐκδηλώνονται ὁ νῦν έκφυλισμός καί ἡ ἀποστασία τῆς Αριστερᾶς, σέ συνθῆκες πρωτόγνωρης έκτάσεως καί βάθους δομικῆς κρίσεως ὄχι μόνον τοῦ καθεστῶτος τοῦ κεφαλαίου, ἀλλά καί τῶν διαθεσίμων μορφῶν ἀντιπολιτεύσεως σέ αύτό, όπου δέν ὑπάρχουν άκόμα πειστική, ρεαλιστική έναλλακτική προοπτική διεξόδου καί πραγματικές δυνάμεις ἰκανές να τήν φέρουν σέ πέρας.
Η Αριστερᾶ ποῦ ἐκφράζεται κυρίως άπό τόν Σύριζα μέ ἠγέτη τόν Τσίπρα, ρουφάει τόν Σιζεκ, ὀνειρεύεται τὀν Che, κλεισμένος μέσα στό βοναπαρτίστικο μηδενισμό τῆς ἀριστερᾶς ποὐ παρέα με τον Τζέρι Καραμεσίνη, έγγονό τοῦ ιστορικού σταθμάρχη της CIA Τομ Καραμεσίνη, ἔκαψε τήν Ελάδα τόν Δεκέμβριο 2008.
Σήμερα ὑπο τό άγρυπνο μάτι τοῦ Σόρος κεφαλαιοποεῖ τήν «πορτοκαλί εξέγερση» τοῦ 2008. Αντί ὁ πολιτικός του λόγος νἀ εἶναι μεστός και ουσιαστικός, έχει εκπέσει, με ώραία ρητορική, σε προσβλητική καί τῆς μέσης νοημοσύνης κενολογία, σε παιδαριώδεις κομπασμούς, κυριαρχούμενος ἀπό μία εξουσιαστική λογική. Έχει ήδη ὑποθηκεύσει τήν Μακεδονία, τήν Θράκη, τό Αιγάιο, τήν Κύπρο
.
Η ΝΔ δίχως καμία ἰδεολογία, πολιτικές άξίες και πιστεύω δειλή και άβουλη πιστεύει ὄτι θά πείση καί θα ἐνεργοποιήση τόν λαό μέ τόν λαϊκίστικο λόγο της. Τό μόνον της μέλημα εἶναι τό πῶς θα παραμείνη γατζωμένη στήν ἐξουσία Ἕχει κατακλυσθῆ ἀπό ήλίθιους, καιροσκόπους καί τυχοδιῶκτες.
Οι άνθρωποί της φοβισμένοι γιά νά μην «κατηγορηθούν» γιά δεξιά ἥ ούραγοί τῆς Χρυσῆς Αυγπῆς ἄγονται καί φέρονται ἀπό τά κύματα τῆς άριστερόστροφης διαστροφῆς άνίκανοι νά έκφράσουν πολιτική. Ένα βήξιμο τῆς άριστερᾶς εἶναι ἀρκετό γιά να κάνη πίσω.Καί αὐτο ἀπεδείχθη περίτρανα μέ την ὑπόθεσιν τοῦ Ρωμανοῦ.
Από τήν ἄλλη, ὁ διαβόητος πασοκισμός διολισθαίνει διαρκῶς ἀπό τόν «σοσιαλιστικό» δρόμο, στόν «τρίτο δρόμο», καί τῶρα βρίσκεται στόν «τέταρτο δρόμο» τῆς γελοιότητος καί ξεπερνάει σέ κοινωνική βαρβαρότητα καί ἀναλγησία κάθε μορφή Δεξιάς πού γνώρισε ὁ τόπος τελικά άπόμεινε μέ μοναδική του άξία καί ίδεολογία τήν άπίστευτη βουλιμία του γιά έξουσία, ἕνα τέτοιο κόμμα εξουσίας κανέναν δεν εκπλήσσει πού συνεργάζεται άκόμα καί μέ τόν διάβολο...
Η άριστερά ἔχει γίνει ὁ πιό ἔνθερμος συνήγορος τῶν «δίκαιων αἰτημάτων» τοῦ κάθε ἀναρχικοῦ πού ληστεύει καί δολοφονεῖ γιά νά «χρηματοδοτήση» τόν «έπαναστικόν ἀγῶνα» πού ἔχει σάν σκοπό τήν κατάλυσιν κάθε νομιμότητος.


Υπερασπίζεται αὐτούς ὄλους τούς ἀπροσανατόλιστους τοῦ κόσμου μας, τούς «σχιζοειδεῖς» ἐπαναστάτες πού ἀποζητοῦν τήν διαρκή (επ)ανάστασιν τῆς ζωῆς, πού εἶναι ἔτοιμοι να τα κάνουν ὄλα «κῶλο» ἔτσι γιά τήν χαρά τους, νά τά κάνουν ὄλα «κῶλο» (εξ ου και ο αγοραίος χαρακτηρισμός «κωλόπαιδα»).
Χαρακτηριστική περίπτωσις ο Ρωμανός. Ποιό ἤταν τό δίκαιον αἰτημα τοῦ Ρωμανοῦ γιά τό ὀποῖον ξεσηκὠθηκε ἡ μισή ἑλλάδα; Ας δοῦμε τί εἶχε δηλώσει ὁ ἴδιος. Ὁ Ρωμανός ἔχει έπανειλημμένως δηλώσει πῶς δέν άναγνωρίζει τούς νόμους τοῦ κράτους. Άρα τό αἴτημά του δέν ἔχει κανένα ήθικό ὑπόβαθρο. Ακόμα και αν κάποιος (ορθώς) υποστηρίξει πως το κράτος οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο ασχέτως με το τι άποψη έχει για αυτόν ο οποιοσδήποτε, ο Ρωμανός έχει ξεκάθαρα παραδεχτεί στο σημείωμα που συνόδευσε το ξεκίνημα της απεργίας πείνας του πῶς ἡ ἐνέργειά του αὐτή ἀποτελεῖ συνειδητά «πολιτικόν ἐκβιασμό». Ὁ Ρωμανός εἶναι ὕποπτος καί εἶναι πολύ πιθανόν νά έπαναλάβη τίς πράξεις πού τόν όδήγησαν στήν φυλακή, δέν δηλώνει καμία μεταμέλεια γιά τίς πράξεις του καί ἔχει ἐκτίσει μόνον ἕνα ἐλάχιστο μέρος τῆς ποινής του. Ο Ρωμανός δέν εἶναι ὁ ἤρωας πού παρουσιάζουν κάποιοι ὄψιμοι «επαναστάτες».
Η δράσις καί ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν διαφόρων «ἀγωνιστῶν» ἐντείνεται μέρα μέ τήν ἡμέρα καί ἁστυνομία καθίσταται πιό ἀνίκανη νά τούς ἀντιμετωπίση. Καί πῶς θά μποροῦσε νά εἶναι διαφορετικά.
Ἕχομε μιάν Αστυνομία πού ἀργοπεθαίνει στους δρόμους δεχόμενη μόνη και ἀβοήθητη μιά ἄνευ προηγουμένου κοινωνική ἔκρηξη πού γελοιοποιεῖται τό βράδυ στά κανάλια ἀπό πανεπιστήμονες παντογνῶστες καί ἀπό τούς άποβλέποντες στήν δημιουργία προσωπικῶν στρατῶν γελωτοποιούς.
Εδῶ καταδεικνύεται ὁ ἐκφυλισμός τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.πηγη

4 σχόλια:

 1. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Χρόνια τώρα το αντίχριστο σύστημα κάνει ό,τι μπορεί για να μην δουν ποτέ οι Έλληνες την μοναδική τους σωτηρία τόσο σε πνευματικό επίπεδο όσο και σε υλικό.

  Τα τελευταία δραματικά γεγονότα που έγιναν έδειξαν στους Έλληνες ότι ΟΛΟΙ είναι προδότες και ότι ΑΥΤΟΙ (πολιτικοί, ιεράρχες, φορείς, κλπ) δεν είναι παρά τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας, που εξυπηρετούν την ίδια καρδιά των αντίχριστων και ανθελληνικών δυνάμεων. Ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν την πλήρη υποδούλωση της Ελλάδος, συμμετέχουν σε άλλες προδοσίες, όπως κάρτα πολίτη, πανθρησκεία, παράνομη μετανάστευση, άθλια παιδεία στα σχολεία και πολλά άλλα που τόσα χρόνια βλέπουμε.

  Υπάρχει όμως και Θεός, που για όλους αυτούς δεν υπάρχει. ΑΥΤΟΙ που το παίζουν χριστιανοί ή "καλοί Έλληνες" το μόνο που κάνουν είναι να σταυρώνουν τον ελληνικό λαό, όπως τότε σταύρωσαν τον Χριστό. Ίδια συνομοταξία είναι, ίδια φάρα. Και οι κωλοτούμπες του τύπου δεν ψηφίζω τώρα τα μέτρα δεν είναι παρά στάχτη στα μάτια των ακόμα λίγων αφελών· προσπαθούν να γλυτώσουν το ξύλο που θα φάνε από τον λαό, ενώ οι ίδιοι έδωσαν πράσινο φως για να υποφέρουμε. Ε λοιπόν, «είναι αργά για δάκρυα Στέλλα», είναι αργά για δάκρυα "κύριοι".

  Οι Αγγελικές Δυνάμεις του Θεού είναι εδώ και περιμένουν το κάλεσμα του Ελληνικού Λαού. Ο προφητευόμενος από τους Αγίους και Πατέρες μας. Ιωάννης εν Χριστώ βασιλεύς των Πένητων είναι εδώ και περιμένει το κάλεσμα του Ελληνικού Λαού, να εφαρμόσει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΤΑΤΖΗ, προς ανάσταση της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους.

  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΩΣ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ


  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:

  Θα αναστηλωθεί η Μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία σε ένα σώμα, που τώρα είναι διαμελισμένη κάτω στην Γη σε νέο και παλαιό και δεκάδες σχίσματα και αιρέσεις. Οι κληρικοί που δεν έφεραν υγιή καρπό θα απομακρυνθούν.

  ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ.

  Οι άξιοι ρασοφόροι θα βγουν να κηρύξουν την Αγάπη του Θεού. Το κήρυγμα δεν θα γίνεται μόνο στις εκκλησιές, αλλά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Όπου αλλού μπορούν να βοηθήσουν τον λαό θα συμβάλλουν. Κληρικοί που έχουν οικογένεια θα επιδοτούνται από το κράτος για να συντηρούν την οικογένειά τους.

  Θα συλληφθούν όλοι οι κλέφτες της περιουσίας της Ελλάδος και των Ελλήνων και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Όλες οι περιουσίες όσων έκλεψαν θα κατασχεθούν. Οι περιουσίες εκείνων που έκλεψαν και κυβερνούν τους Έλληνες ενώ δεν είναι Έλληνες θα κατασχεθούν μέχρι 5ης γενεάς. Θα επιστρέψουν πίσω όσοι Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό.

  Αν δεν μας επιστρέψουν οι γείτονες τις 7 Εκκλησίες μας στην Ασία με τις περιουσίες που ανήκουν ισόβια στον Ελληνισμό, και δεν μας ανοίξουν την πόρτα της Αγίας Σοφίας, τούρκικος μιναρές στην Ελλάδα να μην ξαναηχήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι μετανάστες θα επιλέξουν ή θα φύγουν από την Ελλάδα ή θα χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη του ορυκτού μας πλούτου ή για την καλλιέργεια της ελληνικής γης.

  Όλα τα χρέη των Ελλήνων θα χαριστούν και οι Έλληνες θα πάψουν να χρωστούν. Δημόσιες σπατάλες δεν θα υπάρχουν πια. Οι εισαγωγές θα ελαχιστοποιηθούν, καθότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει όλα τα ωφέλιμα για τους Έλληνες, και οι Έλληνες επιστήμονες και εφευρέτες θα ωθηθούν. Πάσης φύσεως τεχνολογίες (ιατρικές, γεωργικές κλπ) θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα για τους Έλληνες. Δημιουργία και χρησιμοποίηση τεχνολογίας μη ρυπογόνου για το περιβάλλον σε πάσης φύσεως μηχανές. Όλες οι ρυπογόνες για το περιβάλλον τεχνολογίες καταργούνται.

  Η Ελλάδα θα τιμωρήσει την ευρωπαϊκή ένωση για την απάτη που στήθηκε σε βάρος των Ελλήνων. Η Ελλάδα θα φύγει από την ευρωπαϊκή ένωση και από το ευρωπαϊκό νόμισμα και θα κοπούν χρυσές δραχμές. Ο πλούτος της Ελλάδος είναι τόσο μεγάλος που μόνο από ένα σημείο ορυκτού πλούτου φτάνει να έχει ο κάθε Έλληνας 96 δις ευρώ.

  Θα δημιουργηθεί νέα Βουλή Ελλήνων, όπου θα υπάρχουν πένητες ερημίτες και γέροντες κλητοί που δωρεάν θα καθοδηγούν τους Έλληνες ακολουθώντας το σύνταγμα του Αγίου Ιωάννη Γ’ Δούκα Βατατζή.

  Τα σύνορα θα θωρακιστούν με πολύ ισχυρό τρόπο και κανείς δεν θα μπαίνει μέσα χωρίς άδεια και πολύ συγκεκριμένο λόγο (θέματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με τουρισμό, με φοίτηση ξένων – για να μπορούν να μεταδώσουν μετά το Ελληνικό Ορθόδοξο πνεύμα στους λαούς τους με συνοδεία Ελλήνων - σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και με εμπόριο) ούτε από στεριά, ούτε από αέρα, ούτε από θάλασσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυνατό κράτος είναι αυτό που έχει ισχυρή γεωργία και κτηνοτροφία. Το νέο κράτος θα φροντίσει να έχει τροφή για τον λαό δωρεάν, με καλλιέργεια γης και ανάπτυξη κτηνοτροφίας. Ένα μέρος της γης της Ελλάδος – εκτός από αυτό που θα δοθεί στους Έλληνες που δεν έχουν - θα καλλιεργείται για να μην πεινάσουν ποτέ οι Έλληνες, και για να δημιουργηθεί η αντίστοιχη ελληνική βιομηχανία. Το ίδιο θα ισχύσει και με την κτηνοτροφία και τα παράγωγά της.

  Η εθνική βιομηχανία θα δημιουργηθεί εκ νέου και ξένες βιομηχανίες δεν θα υπάρχουν στην Ελλάδα. Ενίσχυση ναυτιλίας και θαλασσίου εμπορίου.

  Η Εκκλησία ως βασιλεύουσα θα φροντίσει να δοθεί γη δωρεάν σε όσους δεν έχουν για να μπορούν να καλλιεργούν. Τα κτήματα που θα δοθούν θα ανήκουν αιώνια στον κάθε Έλληνα που θα πάρει και θα μεταφέρονται από γενεά σε γενεά, δηλαδή από τον πατέρα στον υιό του κοκ, με μόνη δέσμευση να μην πωληθούν ποτέ σε τρίτον. Η κυριότητα θα είναι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία επίσης, θα φροντίσει δωρεάν να στεγαστούν με σπίτι όσοι δεν έχουν. Η ίδια ρήτρα της μη πώλησης σε τρίτον θα ισχύει και εδώ.

  Η Εκκλησία θα φροντίσει να δοθεί στους Έλληνες δωρεάν η ελληνική παιδεία των άγιων πατέρων μας και ενδόξων προγόνων μας. Όλοι μας θα ζούμε αδελφωμένοι με οδηγό το Φως του Χριστού και τα μέτρα και τα σταθμά που όρισαν οι πρόγονοί μας. Κάθε Έλληνας θα διδαχθεί την ολοκληρωμένη ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο, καθώς και την γνώση της θεάσεώς του. Επίσης, θα ξεκινήσουν ιεραποστολές για να μοιραστεί το Φως του Χριστού και της Ορθοδοξίας στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ανοίξουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δωρεάν σε όλους τους Έλληνες. Θα υπάρχει εθνική παιδεία. Ιδιωτική παιδεία θα έχουν μόνο οι ξένοι.

  Τα ναρκωτικά θα κοπούν μαχαίρι και οι χρήστες θα λάβουν δωρεάν θεραπεία. Θα ενταχθούν στον στρατό και θα γεμίσουν τα βουνά με δέντρα, θα αναλάβουν να φροντίζουν και να προστατεύουν τα δάση.

  Ο στρατός θα διδάσκει τον κόσμο πώς να καλλιεργούν την γη με τάξη και με παιδεία στρατιωτική.

  Δικαστήρια, δικαστές δεν θα υπάρχουν πια, γιατί κανείς δεν θα αδικεί κανέναν. Την τάξη θα την αναλάβουν να την δίνουν πνευματικοί ιερείς όταν χρειάζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα εφαρμοστούν άλλες πηγές ενέργειας (από τον ορυκτό και φυσικό πλούτο της Ελλάδος) που δεν θα μολύνουν το περιβάλλον και θα δοθούν δωρεάν στους Έλληνες για χρήση. Κανείς δεν θα πληρώνει για το ρεύμα του ή το νερό του ή για να βάλει καύσιμο για το αυτοκίνητό του εντός Ελλάδος.

  Όσοι Έλληνες δεν έχουν μεταφορικό μέσο και θα επιθυμούν να μετακινηθούν οπουδήποτε, αυτό θα γίνεται δωρεάν από τα μέσα του κράτους.

  Η διατροφή θα αλλάξει με σκοπό να εξαλειφθεί το 95% των ασθενειών που σήμερα οφείλονται σε αυτήν. Υβρίδια και μεταλλαγμένα απαγορεύονται να υπάρχουν και να καλλιεργούνται. Μεταλλαγμένες τροφές για τα ζώα και τους ανθρώπους απαγορεύονται.

  Νοσοκομειακή περίθαλψη, φάρμακα, και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί ασθενής Έλλην θα παρέχεται δωρεάναπό το κράτος.

  Τα πάντα των Ελλήνων θα είναι μόνο για τους Έλληνες. Ξένη ιδιοκτησία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα θα πάψει να υπάρχει. Όπου υπάρχει τώρα θα επιστραφεί.

  Επιστροφή των Ελλήνων στους τόπους τους με πλήρη ενίσχυση περιφέρειας. Γρήγορη αποσυμφόρηση των πόλεων, όπου θα διαμένουν πια μόνο οι εκ γενετής εγγεγραμμένοι. Διευθέτηση των θεμάτων της περιφέρειας τοπικά στους τοπικούς φορείς με αναφορά στην κεντρική διοίκηση του κράτους.

  Θα κτισθούν γηροκομεία, νοσοκομεία και πτωχοκομεία σε όλη την επικράτεια και κανείς δεν θα είναι πένης πια.

  Η Ολυμπιακή φλόγα θα ανάψει στην Ελλάδα και δεν θα ξαναμεταφερθεί σε ξένους λαούς, αλλά θα παραμένει στον ελληνικό χώρο και θα ανάβει αιώνια.

  Οι 2 βραχονησίδες των Ιμίων θα δοθούν μόνο για χρήση στην αδερφή μας Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και στο όνομα της ειρήνης και της ανθρωπιάς θα αναλάβουν τον εκεί ορυκτό πλούτο για το καλό της ανθρωπότητας.

  Όλοι οι αρχαίοι ναοί θα αναστηλωθούν. Θα κτισθούν 12 εκκλησίες όμοιες με την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα.

  Για τα πρώτα τουλάχιστον 10 χρόνια κανένας Έλληνας δεν θα πληρώσει φόρο (οποιασδήποτε φύσεως) στο κράτος.


  ΟΛΑ ΑΥΤΑ και ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΡΑΤΟΣ.

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΔΕΡΦΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

To μπλόκ " Ελληνικές Φωνές" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...